عوامل موثر بر سلامت سنگ های ساختمانی هنگام برشکاری